Historia naszej parafii

DZIEJE POWSTANIA

Dokładna data erygowania parafii nie jest znana. Czasami podawany jest hipotetycznie wiek XIII - wówczas nastąpił zasadniczy rozwój sieci parafialnej, jednak tak wczesne powstanie parafii nie znajduje potwierdzenia w źródłach. Dokumenty dotyczące nadań i dziesięcin świadczą o znacznej rozległości brwinowskiej parafii (w XVI w. w jej skład wchodziło 13 wsi). Najstarszy pisemny zapis na temat parafii i kościoła pw. św. Floriana pochodzi z roku 1423, ujawniając nam imię sprawującego wówczas pieczę plebana Dersława. Kolejna podana w źródłach data to rok 1446, gdy gospodarzem parafii był "X. Mikołaj z uczonym stopniem Magistra". Nazwisko jednego z kolejnych proboszczów podają dokumenty dopiero w połowie następnego stulecia. Był nim ks. Stanisław Rybiński wzmiankowany w latach 1557-1569. Wyjątkowo cennych informacji o dziejach parafii dostarczają nam zapisy dotyczące wizytacji biskupich w XVII w. Gdy w 1603 r. odwiedził Brwinów biskup poznański Wawrzyniec Goślicki, ówczesny drewniany kościół (nie wiadomo, czy pierwotny) był "w złym bardzo stanie i pod tytułem ś. Floryana męczennika poświęcony". Podczas następnej wizytacji w 1616 r. biskup Piasecki odnotował, że były zgromadzone wówczas materiały do budowy nowej świątyni. Proboszczem parafii był w tym czasie ks. Józef Świetlicki, a wikarym ks. Jan Gęski. Przy kościele wybudowano wtedy nową plebanię, a za cmentarzem przykościelnym ulokowana była dzwonnica. Istniała też szkoła parafialna. Z zapisów jednej z kolejnych wizytacji, gdy parafię odwiedził w 1672r. biskup Święcicki wynika, że wystawiony po 1616 r. kościół nie był jeszcze konsekrowany, choć już na tyle zniszczony, że dach wymagał wymiany (prawdopodobnie po wybudowaniu świątynia została tylko benedykowana, a uroczysta konsekracja często następowała wiele lat później). Kościół posiadał dwie kaplice boczne: północną - św. Anny z nagrobkiem Zerków i obrazami św. Anny i św. Stanisława oraz południową dekorowaną malowidłami, z umieszczonym w niej grobem Kazimierza Kotowskiego, sędziego Ziemi Warszawskiej. W głównym ołtarzu wisiał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej obwieszony wotami. Dokument wizytacji zaświadcza o dokonaniach budowlanych ówczesnego proboszcza ks. Tomasza Wiechy, który powiększył zabudowania plebanii, wystawił nowy dom dla wikarego i wybudował nowy szpital

DUSZPASTERZE PARAFII OBECNIE

PROBOSZCZ:
Ks. Maciej Kurzawa. W parafii od 2007 r
WIKARIUSZE:
Ks. Mariusz Białęcki. W parafii od 2017 r.
Ks. Dariusz Drozdek. W parafii od 2017 r.
Ks. Wojciech Koszutski W parafii od 2019 r.